חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 חוזה החכירה של המנזר

חוזה השכירות

 

בין: מר איברהים חזבון (שייקרא להלן לשם קיצור "צד א"') מצד אחד,

ובין : משק כפר-עציון (שייקרא להלן לשם קיצור "צד ב'") מצד שני.

הואיל ולפי חוזה השכירות מיום 15.11.47 בין ארכימנדריט של המיסיה הדתית הרוסית בירושלים ובין צד א', קיבל צד א' בשכירות מאת הנ"ל את כל השטח הנמצא בהר מצד דרום מזרח לכפר-עציון הנקרא "דהר=שער" והמגודר בגדר אבנים (שייקרא להלן לשם הקיצור "ההר הרוסי") עם בניין המגורים שבפנים השטח (שייקרא להלן לשם הקיצור "המנזר") עד ליום 15 לחודש נובמבר 1948 עם אפשרות חידוש.

והואיל וצד א' רוצה להשכיר לצד ב' חלק מהמנזר לשם מגורים תמורת תשלום, והואיל וצד ב' מוכן לקבל בשכירות חלק מהמנזר לשם מגורים בשביל חלק מאנשיו תמורת תשלום.

לכן מעיד ההסכם הזה, כי בין הצדדים הותנו התנאים דלקמן :

 

1) צד א' משכיר לצד ב' את כל הקומה העליונה של המנזר, המטבח ושני חדרים בקומת הקרקע ואת שני הבתים בשער הכניסה לשטח המנזר, לתקופה של 8 חדשים.

   ז. א. מיום חתימת החוזה הזה ועד ל15- בנובמבר 1948.

2) צד א' יספק לאנשי צד ב' שיגורו במנזר כנ"ל - מים לשימושם, שלא יעלו על מטר מעוקב אחד ליום.

3) תמורת שכר הדירה והמים כנ"ל ישלם צד ב' לצד א' סך 20 (עשרים) לא"י לחודש. שכר דירה       זה ישולם בהתחלת כל חודש, לחודש אחד.

4) צד ב' מתחייב - במידה שתנאי הבטחון ירשו זאת - לאפשר לצר א' לעבד את ההר הרוסי.

5) צד ב' מתחייב לספק אוכל וכל המצרכים החיוניים לכל משפחת צד א', הכוללת 4 נפשות והמתגוררת במנזר, וכן לפרידה אחת שלהם - תמורת תשלום, לפי מחיר. השוק של המצרכים הנ"ל.

6) צד ב' יקנה או ידאג לשיווקה של התוצרת החקלאית של צד א' בשנה זו הכוללת זיתים, וענבי יין במחירים המקובלים.

7) צד ב' יקים תא מיוחד על יד הבית בשביל בית-כסא לאנשיו שיגורו במנזר ולשימוש של צד א'.

8) צד ב' מתחייב לכסות כל נזק שייגרם לצד א' עקב התקפות והתנגשויות, שעלולות להתרחש בשטח ההר הרוסי - עקב תפישתו על ידי אנשי צד ב'.

9) צד ב' מתחייב לתת הגנה לחייהם של משפחת צד א' הנ"ל בהר הרוסי ובמקרה נסיגת אנשי צד ב' מההר הרוסי - עקב התקפות מצד כוח מבחוץ, - מתחייב צד ב, עם נסיגת אנשיו להעביר גם את משפחת צד א' למקום שיסוגו או למקום בטוח אחר.

10) הסכם זה יישאר בתקפו תוך התקופה הנזכרת בסעיף 1) לעיל.

11) בתום תקופה זו על צד ב' לשחרר את המנור ולמסרו לצד א', אולם במקרה ותנאי הבטחון ידרשו את החזקתם - מתחייבים הצדדים להאריך את תוקף החווה הזה לתקופה של שנה נוספת, ז. א. עד ל-15 בנובמבר שנת 1949 וכן לכל שנה נוספת.

12) החוזה הזה טעון אישורו הפורמאלי של ראש המיסיה הדתית הרוסית בירושלים, שהוא בעל המנזר. במקרה שהוא יסרב לאשר אותו הסכם, הריהו בטל ומבוטל.

13) במקרה של חילוקי דעות בקשר לסעיפי החוזה הזה ימסרו הצדדים את הסכסוך ל-3 אנשים (אדם אחד מכל צד ושלישי ששניהם יסכימו עליו) והכרעתם תהיה סופית.

14) לפי הוראתו של צד א' מוכן צד ב, לשלם לארכימנדריט הרוסי בירושלים את הסך 85 (שמונים וחמש) לא"י שצד א' חייב לשלם עבור שכירות ההר הרוסי עד ל-15.11.48, ולנכות את הסך הנ"ל מהתשלומים החדשיים שצד ב' חייב לשלם לצד א' לפי חוזה זה.

15. אם בעקב החוזה הזה יסתבך צד א' במשפט, מתחייב צד ב' להגיש את כל העזרה המשפטית הדרושה וכן לכסות את הוצאות המשפטי

16. הצדדים מאשרים בחתימתם את החוזה הזה, כי הם מסכימים מרצונם הטוב לכל סעיפיו.

                                         ולראיה באנו על החתום

(חתום) א. חזבון                                                    (חתום) נתן

(החותמת) קבוצת אברהם קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בע"מ, כפר עציון

כפר עציון 12.3,48.

החוזה נחתם בשלש העתקות בשפה הצרפתית.
 
 
 
 


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD